Tuen enimmäismäärät

Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) mukaan enintään:

  • kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 %
  • kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 %
  • muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40%
  • uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, uusi teknologia 40%
  • uusiutuviin energialähteisiin liittyvät ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, tavanomainen teknologia 30%
  • muut energiantuotannon ympäristöhaittoja vähentävät investoinnit 30%

Tyypilliset hankkeet ja tuet vuonna 2014

 

Ohjeelliset tukiprosentit hyväksyttävistä kustannuksista vuodelle 2014 ovat seuraavat:

 

Uusiutuvan energian hankkeet

 

Sähköntuotanto

Pienvesivoimalat                         15–20 %

Kaatopaikkakaasuhankkeet        15–20 %

Pientuulivoima                             20–25 %1

Aurinkosähköhankkeet                30 %2

 

Lämmöntuotanto

Lämpökeskukset (biomassa)       10–15 %

Lämpöpumppuhankkeet              15 %3

Aurinkolämpöhankkeet                20 %

Biokaasuhankkeet                       20–30 %

 

Polttoaineen tuotanto

Biokaasuhankkeet (liikenne)        20–30 %

Muut biopolttoaineet                    20–30 %

 

 

Uuden teknologian hankkeiden osalta tukiprosenttia voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä.

 

Metsähakkeen ja teollisuuden jätepuuhakkeen tuotantokaluston sekä kierrätyspolttoaineiden tuotantokoneiden osalta tukea myönnetään jatkossa vain uuden teknologian hankkeille.

 

1Tuulivoiman ja biokaasun osalta tuetaan vain hankkeita, jotka eivät täytä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetussa laissa (1396/2010) säädettyjä syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytyksiä

 

2Aurinkosähköhankkeiden osalta vuonna 2014 tuetaan poikkeuksellisesti myös uudisrakennuskohteita (ei asuinrakennukset). Aurinkosähköä hyödyntäviä uudisrakennuskohteita tuetaan yhteensä korkeintaan 1 miljoonalla eurolla vuonna 2014.

 

3Pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja.

Turvetuotantoon liittyviin kalustoinvestointeihin ei myönnetä energiatukea.

 

Energiansäästö ja -tehokkuusinvestoinnit (korkeintaan)

 

Energiatehokkuussopimusyritykset 20 %

ESCO-palvelua käyttävät yritykset (energiatehokkuussop.) 25 %

Muut ESCO-palvelua käyttävät yritykset 15 %